Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lepidi.cz, jehož provozovatelem je Lepidi – Anetta Kuhn, IČ: 65875362, sídlo:Soukromá 1094/3, 721 00, Ostrava – Svinov. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Článek 1

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 

 

 

Článek 2

Kontaktní údaje

Název: Anetta Kuhn
Sídlo:
Soukromá 1094/3, 721 00, Ostrava – Svinov
IČ:
65875362
Telefon: +420 777 605 517
Email: 
veronika.madonna@atlas.cz
Kontaktní adresa: 28. října 15/105, 702 00 Ostrava; provozní doba: po - pá 9.00 – 18.00 hodin

Článek 3

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby:

 1. Bankovním převodem

Banka: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu CZK: 1642862379/0800

Číslo účtu EUR: 1913637203/0800

(ve Slovenské republice)

 1. Hotově

  1. při převzetí zboží na provozovně prodávajícího

  2. při převzetí zboží od přepravní služby (dodání na dobírku)

 2. Platební kartou

  1. při převzetí zboží na provozovně prodávajícího

  2. při převzetí zboží od přepravní služby (umožňuje-li přepravní služba)

  3. přijímáme karty typu ………………………………………………………………

 3. Na fakturu se splatností

  1. pouze po předchozí dohodě

 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující
v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak. 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 

 

Článek 4

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do tří dnů od převzetí zboží kupujícím.

Cena dopravy a způsob doručení:

 1. do České republiky – max. hmotnost balíku 55 kg

  1. balík Česká pošta – 99,- Kč vč. DPH

  2. balík PPL – 79,- Kč vč. DPH

 2. na Slovensko – max. hmotnost balíku 30 kg

  1. balík PPL – 11 EUR vč. DPH

 3. mimo ČR a SR – po předchozí dohodě

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti
na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

 

Článek 5

Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel
v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo neprodává

 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží nebo jeho části (neplatí pro kupujícího – spotřebitele)

 3. v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“ nebo jiné označení obdobného významu

Ve výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud již kupující zaplatil kupní cenu, bude mu tato vrácena. 

Článek 6

Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění a způsob vyřízení reklamace upravuje reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Přijetím těchto obchodních podmínek přijímá kupující i reklamační řád. 

Článek 7

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

 

Článek 7

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  

 

Článek 8

Ostatní

Záloha na zboží - V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Informace a poradenství - Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

Stížnosti - Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v provozovně prodávajícího na adrese 28. října 15/105, 702 00 Ostrava, telefonicky na tel.č. +420 777 605 517 nebo e-mailem na adrese veronika.madonna@atlas.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy, těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Písemná komunikace -V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považuje adresa prodávajícího 28. října 15/105, 702 00 Ostrava a adresa kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou pak nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou umístěny na webových stránkách prodávajícího www.lepidi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.8.2015.

 

 
 

Zanechte nám svůj e-mail!

Chcete šperk na míru?

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás přímo nebo využijte některou z našich prodejen...